Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) vonatkoznak az Ügyfél és a Human Health Management Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 14-09-307934; székhelye: 8600 Siófok, Diófás utca 82.; a továbbiakban: Társaság), mint szolgáltató között megkötött szolgáltatási szerződésre (a továbbiakban: Szerződés), illetve az abban külön nem szabályozott részekre.

A Szerződés a Társaság által az Ügyfélnek – közvetlenül vagy a Társaság által a szolgáltatás értékesítése érdekében kötött szerződéssel bevont értékesítési partner közreműködésével – tett, egészségügyi és fizikai közérzetjavító szolgáltatás, illetve betegút-menedzsment, valamint esetleges kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vonatkozó ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat) elfogadásával jön létre, és az Ajánlatban szereplő ellenérték vagy – amennyiben az Ajánlatban több részlet szerepel – az ellenérték első részletének a Társaság számára, az Ajánlat szerinti módon történő megfizetésével lép hatályba.

A Szolgáltató az Ajánlatban szereplő egyes szolgáltatáselemeket (így különösen: egészségügyi terápiás szolgáltatások, szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés) akként biztosítja az Ügyfélnek, hogy harmadik személy szolgáltatóktól az Ügyfél javára saját nevében megvásárolja e szolgáltatásokat és azokat az Ügyfél számára változatlan formában továbbértékesíti (közvetített szolgáltatás).

Az Általános Szerződési Feltételek Ügyfél részéről történő elfogadása a Társaság Ajánlatában szereplő saját és közvetített szolgáltatások igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül az is, ha az Ügyfél az Ajánlatot elfogadja vagy – akár az Ajánlat kifejezett elfogadásának hiányában is – az Ajánlatban szereplő valamely szolgáltatását igénybe veszi.

A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a www.fogyjonorvossal.hu weboldalon való közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról a Társaság az Ügyfeleket akként tájékoztatja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételeket elektronikus levélben továbbítja az Ügyfelek részére vagy közzéteszi a www.fogyjonorvossal.hu weboldalon. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően olyan időben történik, hogy az Ügyfelek dönthessenek a módosítás elfogadásáról.

2. Felek meghatározása

Társaság: Human Health Management Korlátolt Felelősségű Társaság, akivel – mint szolgáltatóval – az Ügyfél a Szerződést megköti.

Székhely és levelezési cím: 8600 Siófok, Diófás utca 82. 

E-mail: info@fogyjonorvossal.hu

Telefon: +36 30 406 6552

Weboldal: www.fogyjonorvossal.hu

Adószám: 14226300-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-307934

Bankszámlaszám (Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., H-1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 9.):

 • Forintszámla:
  • 10403363-50526765-71571001
  • IBAN: HU66 1040 3363 5052 6765 1757 1001
  • SWIFT (BIC): OKHBHUHB

A Társaság – egyebek mellett – egészségügyi és fizikai közérzetjavító szolgáltatások, illetve kapcsolódó egyéb szolgáltatások szervezésével és nyújtásával (együttesen betegút-menedzsmenttel) foglalkozik.

A Társaság Ügyfelei számára egészségügyi fókuszú szolgáltatást biztosít, melynek keretében szerződött partnerei (így különösen egészségügyi szolgáltatók, szállodák) szolgáltatásait is beszerzi az Ügyfelei javára és azokat közvetített szolgáltatásként nyújtja.

A Társaság partnerei igazolható szakmai háttérrel, elismert tapasztalatokkal és szakemberekkel rendelkező szolgáltatók, melyek az általuk kínált egészségügyi, szálláshely-szolgáltatási és esetleges egyéb szolgáltatások végzésére a mindenkori jogszabályok által megkívánt engedélyekkel rendelkeznek.

Ügyfél: Ügyfél az a személy, aki a Szerződést a Társasággal – mint a Társaság által saját nevében, illetve közvetített szolgáltatásként nyújtott szolgáltatások igénybevevője, páciens – megköti, illetve az Ajánlat elfogadását megelőzően az a személy, aki a Társaság weboldalán – mint a Társaság szolgáltatásai iránt érdeklődő személy – regisztrál. Amennyiben az Ügyfél által igénybeveendő szolgáltatások ellenértékét harmadik fél (pl.: az Ügyfél valamely hozzátartozója vagy biztosító) viseli, úgy e harmadik személy az Ajánlatban költségviselőként vesz részt.

Kísérő: Az Ügyfél által az Ajánlat elfogadása során megnevezett személy, aki az Ügyfelet kíséri a Társaság által az Ajánlat szerint számára nyújtott szolgáltatások igénybevételekor, illetve az Ajánlatban feltüntetett egyes szolgáltatásokat maga igénybe veszi.

Betegút-menedzser: az Ajánlatban megnevezett és/vagy a Társaság által egyéb módon kijelölt személy, aki az Ajánlat előkészítése során, illetve az Ajánlatban szereplő szolgáltatások teljesítése során a Társaság és az Ügyfél/Kísérő közötti kapcsolattartást végzi, valamint az Ajánlatban szereplő szolgáltatások igénybe vételét segíti.

3. Szerződés tárgya

Az Ajánlatban szereplő egészségügyi és fizikai közérzetjavító szolgáltatások, betegút-menedzsment szolgáltatások és kapcsolódó egyéb szolgáltatások összessége (a továbbiakban: Kezelési Program), melyeket a Társaság

 • részben saját szolgáltatásként nyújtja az Ügyfél részére (fizikai közérzetjavító szolgáltatás vagy/és a 4. pontban részletezett betegút-menedzsment szolgáltatás keretében);
 • részben harmadik személy szolgáltatóktól az Ügyfél javára saját nevében megvásárolja e szolgáltatásokat és azokat az Ügyfél számára változatlan formában továbbértékesíti (közvetített szolgáltatás).

A közvetített szolgáltatásként nyújtott egyes egészségügyi szolgáltatás-elemeket ténylegesen végző egészségügyi és egyéb szolgáltatók a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti elfogadott orvosszakmai, illetve egyéb protokollok és a rájuk irányadó mindenkori jogszabályok rendelkezései szerint nyújtják.

A megkötendő szerződés tényleges tartalma a www.fogyjonorvossal.hu weboldalon bármely regisztrációs mező Ügyfél által történő beküldése alapján a Társaság által kiküldésre kerülő „Árajánlat” Ügyfél általi visszaigazolásával véglegesíthető akként, hogy a weboldalon megjelenített standard szolgáltatáselemek az Ügyfél egyedi igényei alapján kerülhetnek specifikálásra, illetve azokhoz kapcsolódó választható szolgáltatások körét Ügyfél tetszőlegesen szűkítheti vagy bővítheti.

Ügyfél bármely regisztrációs mező kitöltésével és beküldésével kezdeményezheti a standard Ajánlat számára emailben történő kiküldését, majd a kiküldött email visszaigazolásával fogadhatja el a standard Ajánlatot. A standard Ajánlat keretében kiküldésre kerülő fizetési értesítőben szereplő ellenérték vagy – amennyiben az Ajánlatban több részlet szerepel – az ellenérték első részletének megfizetésével lép hatályba a Szerződés. Ha az Ügyfél a standard Ajánlat keretében kiküldésre kerülő fizetési értesítőben szereplő ellenértéket vagy – amennyiben az Ajánlatban több részlet szerepel – az ellenérték első részletét a fizetési értesítőben szereplő határidőben nem fizeti meg, úgy a Szerződés – a fizetési határidő lejártát követő napon – hatálybalépés nélkül megszűnik.

Amennyiben az Ügyfél a standard módon ajánlott szolgáltatáselemeket szűkíteni vagy bővíteni kívánja, úgy a kiválasztott elemekre vonatkozó Ajánlatot a Társaság a standard Ajánlat alapján létrejött Szerződés előző bekezdés szerinti hatálybalépését követő 5 (öt) munkanapon belül email üzenetben kiküldi az Ügyfélnek. A standard Ajánlat tartalmai elemein túl kiválasztott szolgáltatásokra vonatkozó egyedi Ajánlatot az Ügyfél a kiküldött email visszaigazolásával fogadhatja el. A standard Ajánlat tartalmi elemein túl kiválasztott szolgáltatásokra vonatkozó egyedi Ajánlat keretében kiküldésre kerülő fizetési értesítőben szereplő ellenérték vagy – amennyiben az egyedi Ajánlatban több részlet szerepel – az ellenérték első részletének megfizetésével lép hatályba a standard Ajánlat tartalmi elemein túl kiválasztott szolgáltatásokra vonatkozó szerződés. Ha az Ügyfél standard Ajánlat tartalmi elemein túl kiválasztott szolgáltatásokra vonatkozó egyedi Ajánlat keretében kiküldésre kerülő fizetési értesítőben szereplő ellenértéket vagy – amennyiben az Ajánlatban több részlet szerepel – az ellenérték első részletét a fizetési értesítőben szereplő határidőben nem fizeti meg, úgy a vonatkozó szerződés – a fizetési határidő lejártát követő napon – hatálybalépés nélkül megszűnik.

4. Betegút-menedzsment szolgáltatás

A Betegút-menedzser az Ügyféllel és a Kísérővel telefonon, emailen, illetve szükség és igény szerint személyesen tartja a kapcsolatot, amely során a szolgáltatások igénybevételét segíti.

A Betegút-menedzser munkáját a háttérben dolgozó irodai és egyéb személyzet támogatja.

A szolgáltatás főbb elemei:

 • Navigáció: egészségügyi dokumentációk telemedicinális és helyszíni orvosi előminősítése, értékelése, személyre szabott kezelési terv készítése
 • Asszisztencia: pre-sales adminisztráció támogatása, egészségügyi és egyéb szolgáltatásszervezés, egészségügyi és egyéb szolgáltatási folyamatok minőségbiztosítása, medical concierge és kommunikációs szolgáltatások, egészségügyi dokumentációk idegen nyelvre vagy idegen nyelvről magyar nyelvre fordítása, tolmácsolás, GDPR konform adatkezelési-dokumentációs és folyamat-menedzsment rendszer
 • Utógondozás: egészségügyi és egyéb adminisztráció-dokumentáció, illetve pénzügyi elszámolás támogatása, betegedukációs anyagok biztosítása, nyomon követés és kapcsolódó online tanácsadás.

5. Kezelési Program ellenértéke, kötbér

A Társaság által nyújtott Kezelési Program ára az Ügyfél által meghatározott/választott szolgáltatáselemek figyelembe vételével kerül meghatározásra az Ajánlatban.

Amennyiben Ügyfél az Ajánlatot elfogadja, és az abban megjelölt ellenérték első részletét megfizeti, a Felek közötti Szerződés hatályba lép.

A Kezelési Program azon elemei vonatkozásában, melyeket a Társaság szerződött partnereitől szerez be az Ügyfelei javára, a közvetített szolgáltatás ténye az Ügyfélnek kiállított számlán feltüntetésre kerül.

Az Ügyfél a Kezelési Program ellenértékét az Ajánlatban írtak szerint (ellenkező Ajánlati rendelkezés hiányában egy összegben) előre köteles megfizetni, mivel a teljes összegű pénzügyi fedezet előzetes megléte a szolgáltatás igénybevételének alapfeltétele.

Amennyiben az Ügyfél a Kezelési Program bármely elemét nem veszi igénybe a Szerződés hatályba lépését követően, úgy a Szerződés a Kezelési Program érintett eleme vonatkozásában meghiúsul, mely meghiúsulásért az Ügyfél felelős. A Szerződés ilyen – teljes vagy részleges – meghiúsulása esetén az Ügyfél a meghiúsult szolgáltatásrész ellenértéke alább meghatározott részét mint kötbért (a továbbiakban: Kötbér) köteles a Táraságnak megfizetni, mely az Ügyfélnek visszajáró ellenérték összegébe beszámítható.

A Kötbér mértéke:

 • amennyiben a meghiúsulás a szolgáltatások igénybe vételének tervezett megkezdését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal következik be, úgy a meghiúsult szolgáltatásrész ellenértéke nettó összegének 0 %-a,
 • amennyiben a meghiúsulás a szolgáltatások igénybe vételének tervezett megkezdését megelőző 15. és 30. nap között következik be, úgy a meghiúsult szolgáltatásrész ellenértéke nettó összegének 50 (ötven) %-a,
 • amennyiben a meghiúsulás a szolgáltatások igénybe vételének tervezett megkezdését megelőzően legfeljebb 15 nappal következik be, úgy a meghiúsult szolgáltatásrész ellenértéke nettó összegének 100 (száz) %-a.

Az Ügyfél érdekkörébe tartozó okokból meghiúsuló megrendelések esetén az ellenérték Társaságnál történő jóváírásával és Ügyfél számára történő visszautalásával kapcsolatos bankköltségeket és az esetleges devizaátváltások tranzakciós költségeit a Társaság – az esetleges Kötbéren felül – jogosult lemondási díjként felszámítani és az Ügyfél által megfizetett, visszajáró előleg/ellenérték terhére levonni.

Fentieken túl a Társaság minden esetben jogosult érvényesíteni a Kötbért esetlegesen meghaladó kárát.

6. Felek jogai és kötelezettségei

A Társaság köteles az Ügyfél által megrendelt szolgáltatásokat a magyar jogszabályi és szakmai szabályoknak megfelelően – saját nevében vagy közvetített szolgáltatásként – nyújtani.

A Társaság az egészségügyi és/vagy egyéb engedélyezési körbe tartozó szolgáltatásokat mindig a vele szerződött, minden szükséges tárgyi és személyi feltétellel, illetve engedéllyel és felelősségbiztosítással rendelkező szolgáltató partnereinek bevonásával, közvetített szolgáltatásként biztosítja.

Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság és/vagy a közreműködő szolgáltató érdekkörén kívül eső okból kifolyólag a Társaság a korábban már elfogadott Ajánlat (Szerződés) szerinti Kezelési Programot jogosult egyoldalúan módosítani (ebbe a Ügyfél egészségi állapotához kapcsolódó, orvosilag szükségszerű tartalmi módosításokon túl beleértve az egészségügyi, fizikai közérzetjavító vagy szállodai szolgáltatói kapacitások elérhetőségéből eredően bekövetkező esetleges időpont- és egyéb változtatásokat is).

Ügyfél köteles a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások és az előző bekezdés szerinti módosításokból eredő többletszolgáltatások teljes ellenértékének teljes összegű megfizetésére, függetlenül attól, hogy saját forrásból vagy/és biztosítói, esetleg egyéb intézményi, vállalati finanszírozásból tervezi-e kiegyenlíteni az ellenértéket.

Ügyfél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Betegút-menedzsert a Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen problémáról, illetve vállalja, hogy az Ajánlat szerinti szolgáltatáselemeken túli kapcsolódó igényeit kizárólag a Társaság Betegút-menedzsere felé jelzi, azokra a Társaságtól kér ajánlatot, valamint azokat a Társaságtól rendeli meg.

Ügyfél a Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételéhez a Társaság rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat (emailben, másolatban vagy/és szükség esetén eredetiben bemutatva):

 • személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány vagy útlevél),
 • EGT tagállamban fennálló biztosítást igazoló betegbiztosítási kártya,
 • egyéb érvényes biztosítási kártya.

Ügyfél az Ajánlat elfogadásával felhatalmazza a Társaságot, hogy ezen okmányairól fénymásolatot készítsen és azokat az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott személyeknek továbbítsa.

Ügyfél előzetesen hozzájárul, hogy a Társaság az Ügyfél által leadott vevőelégedettség-mérés eredményeit, illetve az Ügyfél által adott ajánlást (testimonial) referenciaanyagként és/vagy marketingcélokra szabadon felhasználhassa (beleértve a fotódokumentációt is).

Ügyfél a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások ellenértékét (tekintettel annak magánszolgáltatási és önköltséges jellegére, illetve a magyar társadalombiztosítás által finanszírozott alapszolgáltatásokhoz képest emelt színvonalára) a hatályos magyar jogszabályok szerint nem jogosult a magyar Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által megtéríttetni, annak térítési díjáról az esetlegesen meglevő jogosultsága esetén is kifejezetten lemond.

A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról szóló 2011/24/EU irányelv alapján az Európai Unió más tagállamainak betegei jogosultak Magyarországon tervezetten határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe venni, így az Ügyfél (amennyiben EU-s országból érkezik) jogosult lehet a hatályos uniós jogszabályi rendelkezések alapján a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások vagy azok egy része ellenértékének utólagos megtérítésére a külföldi biztosítójától, az igénybevett szolgáltatástól és a biztosítási fedezetétől függően. A külföldi társadalombiztosító utólagos visszatérítése nem mentesíti az Ügyfelet a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások ellenértékének jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti előzetes megfinanszírozásától.

7. Adatvédelem

A Társaság kijelenti, hogy minden esetben a www.fogyjonorvossal.hu weboldalon is fellelhető Adatvédelmi tájékoztatónak és Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatnak megfelelően kezeli az Ügyfél adatait, a vele kapcsolatosan tudomására jutott információkat.

Az Ügyfél, illetve a Kísérője a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően adja határozott és önkéntes hozzájárulását ahhoz, hogy adatait a Társaság és az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt egyéb személyek kezeljék, azokhoz hozzáférjenek.

Az Ügyfél – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján – a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járul hozzá ahhoz, hogy a kezelésein a Betegút-menedzser jelen legyen, továbbá a kezeléséről, az egészségügyi állapotáról a közvetített szolgáltatást ténylegesen nyújtó egészségügyi szolgáltató a Társaságnak, illetve az Betegút-menedzsernek teljes körű tájékoztatást adjon.

8. Felelősségi klauzula

A Társaság szerződött partnerei által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokért a szolgáltatást nyújtó partnerek tartoznak teljes felelősséggel.

A Társaság szolgáltató partnerei által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások tartalmáért, minőségéért, az esetlegesen azokkal vagy azokhoz kapcsolódóan okozott károkért a Társaság semminemű felelősséggel nem tartozik, ebben a körben a Társaság a felelősségét kizárja.

Az Ügyfél a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a Társaság, illetve szolgáltató partnerei által nyújtott szolgáltatás (különösen a fizikai közérzetjavító szolgáltatás) vonatkozásában köteles a Társaság és/vagy adott szolgáltató partner által előírt magatartási szabályokat, valamint különösen a Kezelési Programban foglaltakat betartani.

Ennek keretében, az Ügyfél a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a fizikai közérzetjavító szolgáltatás keretében használt eszközöket saját felelősségére használja, valamint vállalja, hogy követi ezen az ezen eszközökre vonatkozó, Kezelési Programban vagy más módon meghatározott utasításokat. A Társaság felelőssége az ezen rendelkezések megszegéséből eredő károkért kizárt (különösen azon károkért, amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél az ilyen eszközöket a Kezelési Programban vagy más módon meghatározottaktól eltérően, például önállóan, vagy az előírtnál többször / a fizikai állapotára tekintettel javasoltnál nagyobb intenzitással vagy más, nem rendeltetésszerű vagy előírt módon használja).

9. Egyebek

Az Ügyfél részéről az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat a www.fogyjonorvossal.hu oldalon a „Küldés” gomb megnyomásával minősül megtettnek.

Az Ügyfél részéről az Ajánlat akkor minősül elfogadottnak, hatályos jognyilatkozatnak, ha azt a www.fogyjonorvossal.hu oldalon megtett regisztráció során használt email címéről az info@fogyjonorvossal.hu email címre küldött egyértelmű nyilatkozatával az Ajánlat elfogadásáról rendelkezett.

Az Ügyfél nevére szóló Ajánlatban nem szabályozott kérdésekre az Ajánlattevő által kibocsátott mindenkori Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése és az Ajánlat valamely feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a Szerződés részévé.

A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja értelmében – őt nem illeti meg indokolás nélkül gyakorolható elállási, illetve felmondási jog a Szerződés vonatkozásában, hiszen a Szerződés tárgyát képező Kezelési Program szállásnyújtásra és étkeztetésre is irányul, és a Szerződést meghatározott időpontban (teljesítési határnapon) kell teljesíteni.